TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
30 พ.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดปราจีนบุรี ณ จังหวัดปราจีนบุรี
23 ก.พ. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์
14 ก.พ. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดบึงกาฬ ณ จังหวัดบึงกาฬ
23 ม.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
12 ม.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดน่าน ณ จังหวัดน่าน
กิจกรรมทั้งหมด