TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 2562 การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
23 ก.พ. 2562 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต
21 ก.พ. 2562 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนทีปังกรณวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ณ จังหวัดปทุมธานี
14 ก.พ. 2562 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ จังหวัดพิจิตร
12 ก.พ. 2562 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ณ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมทั้งหมด