TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
26 ก.ย. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย ณ กรุงเทพมหานคร
12 ก.ย. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร ณ กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง ณ กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร ณ จังหวัดสระแก้ว
17 ส.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง ณ กรุงเทพฯ
กิจกรรมทั้งหมด