โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ผังโครงสร้างสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
บุคลากรสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ที่ปรึกษาโครงการ

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ

ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ผู้อำนวยการ


นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


รองผู้อำนวยการ


นางสาวนิศกร ตั้งสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายอำนาจ นูมหันต์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวทัศนีย์ คุ้มกลัด

พนักงานรับโทรศัพท์

นายณัฐพล พนารินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอุบล วงค์ขวัญ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางวัชรี เยาวกูล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ สุพรรณคง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภาสวุฒิ สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวรินทร์ งามสาระ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพรณรงค์ นาคสนธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิพงศ์ เพชรสุทธิ์

นักวิชาการเผยแพร่


กลุ่มงานแผนงาน


นายปิยะพงษ์ ทองงอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน


นางสาวลัดดา นันต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายไพฑูรย์ นูสีหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรินทร์ลภัส รัฐธนนโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติคุณ สุ่มมาตย์

นักจัดการงานทั่วไป

นายโอภาส พละกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนิตยา ฉวยกระโทก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางนาฏเชาวดี บุญศิริชัย

นายช่างศิลป์

รก.หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายประกิต รัตนจันท

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นายฉัตรชัย บุญโหล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวสุจีรา นิลโสม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา รัตนวรรณ

นักวิชาการเผยแพร่

นายจตุรวิทย์ ขวัญศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายมงคล ไชยแผง

นายช่างศิลป์


กลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวนิศกร ตั้งสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

นางสาวพันวลี สิทธิณรงค์

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

นางพจนีย์ ดาราพิชัย

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ

นักสังคมสงเคราะห์

นายมานะ ป้องกัน

นักจัดการงานทั่วไป


กลุ่มที่ปรึกษา


นางน้ำฝน สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไปร

รก.หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา


นางสาวชุติมา รุ่งเรืองแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจรูญ โพธิสรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศิษฏ์ กันยาประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา ปั่นกลาง

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวธนาภรณ์ ทีสุกะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณิชนันทวรรณ ชาทุม

นักวิชาการเผยแพร่


ข้อมูลหน่วยงาน

 1. เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 2. อำนาจหน้าที่
 3. แผนที่ยุทธ์สำนัก
 4. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 5. แผนการดำเนินงานปี64
 6. สรุปรายงานผลการดำเนินรอบ5เดือนปี64
 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 8. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

การจัดการการทุจริต

 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 3. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 32 ปี 2564

 1. ตารางคะแนนประเมิน ITA
 2. ข้อมูลพื้นฐาน
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. แผนดำเนินงาน
 5. การปฏิบัติงาน
 6. การให้บริการ
 7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 8. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 10. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 11. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
 13. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 14. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 15. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 16. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 17. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 18. แบบวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT)