โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเสด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2562 เสด็จฯ 8 แห่ง

ทูลกระหม่อมฯทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY กรุงเทพมหนคร 07/01/2562
องค์ประธานเสด็จทรงเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหนคร 15/03/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 14/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 25/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร พิจิตร 21/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 09/01/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ลำปาง 18/01/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16/01/2562