TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


การประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและตะวันออก

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม  2565 นางสาวบุปผา   เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

5/05/2565


การประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ที่  11  เมษายน 2565 นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์   เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

12/04/2565


การประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายธนู ขวัญเดช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

8/04/2565


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 5 แบบตอบรับภูมิภาค 6 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 7 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2563


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 30/3/2563


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2564
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2563
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2562
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555