โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม22 ก.ค. 2561

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ก.ค. 2561

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
25 ก.ค. 2561 17.00 น. จังหวัดลพบุรี องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดลพบุรี
23 ก.ค. 2561 17.00 น. เขตบางบอน กรุงเทพฯ องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ เขตบางบอน กรุงเทพฯ
15 ก.ค. 2561 16.00 น. อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
02 ก.ค. 2561 18.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เสด็จบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIERY