โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 11

ลำดับ เรื่อง อ่าน ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (07/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (07/10/2553) - ดาวน์โหลด 840 ครั้ง อ่าน ดาวน์โหลด
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (06/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
4 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (01/09/2553) อ่าน ดาวน์โหลด