โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

ลำดับ เรื่อง อ่าน ดาวน์โหลด
1 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (07/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
2 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (07/10/2553) - ดาวน์โหลด 840 ครั้ง อ่าน ดาวน์โหลด
3 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (06/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
4 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน (01/09/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
5 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง (07/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
6 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (07/10/2553) - ดาวน์โหลด 840 ครั้ง อ่าน ดาวน์โหลด
7 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย (06/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
8 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด (01/09/2553) อ่าน ดาวน์โหลด