โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

12 January 2561

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก น่าน.pdf