โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

23 February 2561

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก จ.สุรินทร์ 23ก.พ.61.pdf