โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

16 January 2562

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๗ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นับตั้งแต่องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของ ทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เข้มแข็งมากขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนเป็นอย่างดี
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรอายุ ๖-๒๔ ปีทั้งสิ้น ๔๐๐,๙๘๘ คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๓๘๒,๘๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๗ มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑,๑๙๔ ชมรม มีชมรมที่พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว ๑๑๔ แห่ง ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถานหญิง และคุมประพฤติ ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๒ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ บริษัทลีโอฟู๊ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๑ และบริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒
สำหรับ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๒๘๘ คน ซึ่งการดำเนินงานของชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิก ช่วยพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบด้านการเรียน ดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ภายใต้พระดำรัสขององค์ประธานที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม” ดำเนินงานโดยยึดหลัก ๓ ก. มีกรรมการจำนวน ๒๖ คน จัดการกองทุนโดยให้สมาชิกในชมรม ทำน้ำสมุนไพรและเฟร้นฟราย ออกจำหน่ายในงานกิจกรรมต่างของโรงเรียน และเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆส่วนกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจสมาชิก เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์งดสูบบุหรี่ การจัดอบรมแกนนำและเครือข่าย กิจกรรมกีฬาและศิลปะ และการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สำหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม” เปิดบริการมาแล้ว ๒ ปี ให้บริการทุกวันในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด ๒๖ คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี กิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น การตัดตุง ปักผ้า ภาพยนตร์สั้น ถุงหอม และการปั้นดิน 
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว