โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์

14 February 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๕ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ได้น้อมนำพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินงาน คือ “เยาวชนคนนครสวรรค์ เก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และมีภูมิคุ้มกัน” กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นนโยบายของจังหวัด โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมาย “เยาวชนคนนครสวรรค์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกลยุทธ์ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม” และมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน
ปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์ มีเยาวชนอายุ 10–24 ปี ทั้งสิ้น 205,779 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 202,473 คน คิดเป็นร้อยละ 98.39 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 246 ชมรม ในจำนวนนี้พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 43 ชมรม กระจายครอบคลุม ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ ในปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1, และมีผลงานของชมรมประเภทอื่นๆคือชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว, ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี 2548 มีสมาชิกรวมนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ทั้งสิ้น 4,500 คน มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ให้มองเห็นคุณค่าของตนเอง ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ได้ดำเนินงานตามแนวทางพระดำรัสในโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด มีจิตอาสามีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถเป็นแกนนำในการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ และทำงานเป็นทีมได้ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นส่งผลให้ชมรมฯประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์” ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก 3ย มีการประชุมวางแผนการทำงาน จัดหาทุนโดยการขายสินค้า เช่น ขนมปัง TO BE NUMBER ONE ดอกไม้การกุศล มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา เช่น กิจกรรมโฟล์คซองทุกวันศุกร์ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สมาชิกได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีโอกาสได้ทำกิจกรรม กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ สำหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์” เปิดบริการมาแล้ว 15 ปีซึ่งให้บริการทุกวันในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน โดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 45 คน กิจกรรมภายในศูนย์มีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี จัดทำผ้าบาติก ประดิษฐ์ปลาเสือตอ เขียนลายไทยประดับทองคำเปลว ประติมากรรมลอยตัว รวมถึงกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ พร้อมด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 02-12 ก.พ.-นครสวรรค์(กรม)ใช้อันนี้.pdf
  2. คำกราบทูลรายงาน อธิการ.pdf
  3. คำกราบทูลรายงานชมรมและผจก.ศูนย์.pdf
  4. คำกราบทูลรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด.pdf