โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

21 February 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ตลอดเวลา 16 ปี จังหวัดพิจิตรได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปคณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรและชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลในเมืองพิจิตร มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทนันยางการ์เม้นท์ อำเภอวชิรบารมี อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล อำเภอบางมูลนาก ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ 4 ปีซ้อน (ปี2559 – 2562) และเยาวชนจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 4 ปี 2557 จังหวัดพิจิตรมีเยาวชน อายุ 6 – 24 ปี ทั้งสิ้น 131,234 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 125,735 คน คิดเป็นร้อยละ 95.81 จัดตั้งและดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด 940 ชมรม ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว จำนวน 220 แห่ง กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ
สำหรับ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการจากระดับท้องถิ่นสู่สากล มุ่งสร้างนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ร่มธรรม ร่มเย็น ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 2,515 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น คือ ช่วงอายุ 13 – 18 ปี เป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้อง การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นความเห็นชอบร่วมกันของคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง แล้วนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม” จัดตั้งมาประมาณ 6 ปี โดยยึดหลัก 3 ก. ดำเนินการผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERSICE THAILAND CHAMPIONSHIP / ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้เรากล้าคิด กล้าทำและ กล้าแสดงออก สำหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม” เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาเช้า คือ 07.30 – 07.45 น. เวลากลางวัน 12.00 – 12.45 น. และเวลาเย็น 15.30 – 16.30 น. มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 30 คน มีสมาชิกใช้บริการประมาณวันละ 40 คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก เช่น กิจกรรมนักบินน้อย, การทำข้าวเม่าหมี่อัญชัน, การถักโครเชต์, การทำอิฐมอญนาโน, การประดิษฐ์ขาตั้งรถจักรยานอัตโนมัติ และเครื่องเปิด-ปิดไฟห้องน้ำผ่านระบบ LOT ในช่วงเย็นมีกิจกรรมสร้างสุข คือ ดูหนัง Cover dance ร้องเพลง และเล่นดนตรี 
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 1.คำกราบทูล..ผู้ว่าพิจิตร.pdf
  2. ข่าวแจก..พิจิตร.pdf
  3. 02-14 ก.พ.-พิจิตร(กรม).pdf