โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี

25 February 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ทั้งแผนงานโครงการ บุคลากร และงบประมาณ โดยมีองค์กรหลักร่วมกันสนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมามีสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๙๔๐,๓๖๕ คน มีสมาชิกอายุ ๑๐-๒๔ ปี จำนวน ๑๘๕,๗๘๒ คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๒ ชมรม และมีผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ 
• ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับยอดเพชร ปีที่ ๑ 
• ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ 
• ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอยู่ในกลุ่ม
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑
สำหรับ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่น สู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONEของโรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีการบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น หุ่นยนต์ไฮเทค ต้นไม้มงคล สิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ การถักเชือกจีน อาหารดีเพื่อสุขภาพ ออกแบบ 3D 3มิติ ซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๕ แห่ง และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-21 ก.พ.-ปทุมธานี(กรม).pdf
  2. ข่าวแจก จ.ปทุมธานี 21.2.62.pdf