โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

1 September 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก จ.นครพนม 31ส.ค.66.pdf