โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ผังโครงสร้างสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
บุคลากรสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ที่ปรึกษาโครงการ

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ

ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ผู้อำนวยการ


นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


รองผู้อำนวยการ


นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


รอการโอนย้าย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายณัฐพล พนารินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางอุบล วงค์ขวัญ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางวัชรี เยาวกูล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ สุพรรณคง

นักจัดการงานทั่วไป

นายภาสวุฒิ สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวรินทร์ งามสาระ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพรณรงค์ นาคสนธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิพงศ์ เพชรสุทธิ์

นักวิชาการเผยแพร่


กลุ่มงานแผนงาน


นายชัยพร เชื้อเมืองพาน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน


รอการโอนย้าย

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา ฉวยกระโทก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

นายไพฑูรย์ นูสีหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรินทร์ลภัส รัฐธนนโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิศิษฏ์ กันยาประสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายโอภาส พละกุล

นักประชาสัมพันธ์

นางสาววิภาดา นิ่มน้อย

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาววริศรา มีจั่นเพชร

นนักจิตวิทยา

นายกฤษณะ เล็กพ่อ

นักประชาสัมพันธ์


กลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางสาวนิศกร ตั้งสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางนาฏเชาวดี บุญศิริชัย

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายประกิต รัตนจันท

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นายฉัตรชัย บุญโหล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวสุจีรา นิลโสม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา รัตนวรรณ

นักวิชาการเผยแพร่

นายจตุรวิทย์ ขวัญศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายมงคล ไชยแผง

นายช่างศิลป์


กลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวพันวลี สิทธิณรงค์

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

นางพจนีย์ ดาราพิชัย

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ

นักสังคมสงเคราะห์

นายมานะ ป้องกัน

นักจัดการงานทั่วไป


กลุ่มที่ปรึกษา


นางน้ำฝน สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไป

รก.หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา


นางสาวชุติมา รุ่งเรืองแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจรูญ โพธิสรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธิติมา ปั่นกลาง

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวธนาภรณ์ ทีสุกะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายพัชรณัฏฐ์ แสงชูโรจน์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวรพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรดา ศิริพานิช

นักจิตวิทยา


ข้อมูลหน่วยงาน

 1. เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 2. อำนาจหน้าที่
 3. แผนที่ยุทธ์สำนัก
 4. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 5. แผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการงบประมาณปี2565
 6. สรุปรายงานผลการดำเนินรอบ5เดือนปี2565
 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 8. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

การจัดการการทุจริต

 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 3. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 5. ประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดข้อร้องเรียน

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 19 ปี 2567

 1. ตารางคะแนนประเมิน ITA
 2. ข้อมูลพื้นฐาน
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. แผนดำเนินงาน
 5. การปฏิบัติงาน
 6. การให้บริการ
 7. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 8. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 9. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 10. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 11. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 12. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 13. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567